แถลงการณ์ ของคณาจารย์ คณะนิติ ฯ มธ. ฉบับที่ ๑

Blog Icon

นิติรัฐ แถลงการณ์

16 September 2010

read 19684

ตามที่ได้มีบุคคลกลุ่มหนึ่งกระทําการ “รัฐประหาร” โดยได้ใช้กาลังอาวุธเข้าล้มล้างรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ งของประชาชนเมื่อวันที่ ๑๙ กนยายน ๒๕๔๙ นั้น มิว่ากลุ่มบุคคลข้างต้นจะอาศัยเหตุผลอย่างไร คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดงมีรายนามตอนท้าย มีความจําเป็นต้องออกแถลงการณ์เพื่อแสดงความเห็นถึงเรื่องดังกลาว

๑. ขอคัดค้านและประณามการรัฐประหารในครั้ งนี้ เพราะถือเป็ นการกระทําที่ไมเคารพและเป็นการย่ำยีอานาจการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผูบริหารประเทศโดยตัวของประชาชนเองตามครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

๒. ขอคัดค้านและประณามการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ เพราะถือว่าเป็นการทําลายสัญญาประชาคมของประชาชนโดยวิถีทางที่มิอาจรับได้อยางยิงตามกระบวนการประชาธิปไตย

๓. ขอคัดค้านและประณามการทําลายเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชน โดยเฉพาะการห้ามมิให้มีการแสดงออกถึงความไม่เห็นพ้องด้วยกบการรัฐประหารในครั้ งนี้ ตามสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

๔. ขอคัดค้านและประณามการจํากดสิทธิในรางกายของประชาชนที่บุคคลกลุ่มนี้ ได้ทาการจับกุมผูที่ประท้วงการกระทํารัฐประหารไปคุมขัง อันถือเป็นการกระทําโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรและเป็นการกระทําที่เกินกวาเหตุ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ดงมีรายนามตอนท้ายมิได้มีวตถุประสงค์อื่นใดในการออกแถลงการณ์ครั้งนี้ นอกจากมีความมุ่งหมายประการเดียวคือ ขอเรียกร้องให้ทุกสิ่ งทุกอยางกลับไปสู่ครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเร็ วที่สุด อนึ่ง จะมีการติดตามสถานการณ์ในเรื่ องนี้อยางใกล้ชิดตอไป จนกวากลุ่มบุคคลผูทาการรัฐประหารจะกระทําการทั้งหลายทั้งปวง ที่สอดรับกบระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอยางแท้จริง

  • รองศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน
  • รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล
  • อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร

คณาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เข้าสู่ระบบ