Home » แถลงการณ์ » แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๘

แถลงการณ์ของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ ๘

Blog Icon

นิติรัฐ แถลงการณ์

18 September 2010

read 3381

เรื่อง กระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมือง

ตาม ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังดำเนินกระบวนพิจารณาคดียุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตย โดยได้กำหนดนัดคู่ความให้มีการแถลงปิดคดีในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ แล้ว นั้น

เรา กลุ่ม ๕ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอแสดงทัศนะเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในคดีดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

๑.  คุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้วินิจฉัยคดี  หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ ๑๒-๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๑ วินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกรัฐมนตรี ( นาย สมัคร สุนทรเวช )  ได้ปรากฏประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยดังกล่าวว่า  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบางท่านซึ่งอยู่ในองค์คณะที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้อาจขาดคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้ในคำวินิจฉัยดังกล่าว  ประเด็นปัญหานี้เป็นกรณีสำคัญยิ่ง  เพราะหากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคการเมืองเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งขาดคุณสมบัติ ย่อมเท่ากับว่าคำวินิจฉัยนั้นเกิดขึ้นจากการวินิจฉัยโดยบุคคลซึ่งไม่อาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีได้ และโดยที่การขาดคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นองค์คณะวินิจฉัยเป็นเรื่องที่มีความร้ายแรงในทางกฎหมาย หากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยชี้ขาดคดีไปโดยมิได้ตระหนักถึงปัญหานี้  คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้  ก็หมิ่นเหม่อย่างยิ่งต่อการที่จะไม่อาจนำไปบังคับใช้ได้ในทางกฎหมาย

๒. กรอบเวลาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยคดี คดียุบพรรคการเมืองเป็นคดีสำคัญยิ่งที่จะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในทางการเมือง เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้เร่งรัดให้มีการวินิจฉัยคดีอย่างรีบด่วน ในช่วงเวลาที่ผู้คนในบ้านเมืองกำลังขาดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างรุนแรง กรณีอาจมีผลทำให้สาธารณชนทั่วไปเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่า การวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นไปเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง หรือเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หากศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยชี้ขาดคดีโดยไม่ตระหนักต่อปัญหานี้  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องดังกล่าว ก็หมิ่นเหม่อย่างยิ่งต่อการที่จะไม่ได้รับการยอมรับนับถือทั้งจากคู่กรณีและทั้งจากสาธารณชนทั่วไป

ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองอย่างยิ่ง เราขอเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในสองประเด็นนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการวินิจฉัยชี้ขาด เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว กลายเป็นชนวนอันหนึ่งต่อภาวะสงครามกลางเมืองซึ่งกำลังใกล้จะเกิดขึ้น

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  • รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช
  • อาจารย์ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
  • อาจารย์ ธีระ สุธีวรางกูร
  • อาจารย์ ปิยบุตร แสงกนกกุล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

เข้าสู่ระบบ