อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

14 April 13

รัฐสภากับการเปลี่ยนรัชกาล จาก ร.7 สู่ ร.8 และ ร.8 สู่ ร.9

"...การเลือกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ (ตลอดจนการเลือกคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายในเชิงตำหนิติเตียนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนอภิปรายถึงคุณสมบัติด้านลบของพระองค์เจ้าอานันทมหิดล (รวมถึงคุณสมบัติด้านลบของผู้ที่ถูกเสนอช

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

7 April 13

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๔๒ (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)

ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ ของศาลรัฐธรรมนูญปูนเทพ ศิรินุพงศ์     แม้ไม่มีบทบัญญัติใดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยอาศัยเขตอำนาจตามมาตรา ๖๘ ท

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

18 March 13

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียน ผู้พิพากษาและตุลาการบุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขึ้นขอเรียนว่า บทบาทขององค์กรตุลาการที่ก่อให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงเช่นนั้น ย่อมเห็นได้จากการที่องค์กรตุลาการได้นำเอาประกาศของคณะรัฐประหารมาใช้บังคับแก่คดีทั้ง ๆ ที่คณะร

...

Blog Icon

บทความแนะนำ

12 March 13

วิเคราะห์ความผิดฐานทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง

"ความผิดฐาน “ทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง” โดยหลักการแล้วเป็นความผิดสากลตามพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ แต่มิได้มีชื่อเรียกว่าเป็นความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ส่วนความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยหลักการแล้วมิได้เป็นความผิดสากล ดังที่เข้าใจกัน เว้นแต่จะมีองค์ประกอบความผิดไปพ้องกับความผิดสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ" - ประเสริฐ

...

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
เข้าสู่ระบบ