อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

บทความ

3 July 13

ส่วนได้เสียของ “สมาคม” ในการฟ้องคดีปกครองสิ่งแวดล้อมในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

"ในการพิจารณาส่วนได้เสียของสมาคมหรือองค์กรกลุ่มในการฟ้องคดี ศาลจะพิจารณาส่วนได้เสียทั้งในแง่เนื้อหา (ratione materiae) และในแง่พื้นที่ (ratione loci) ปัญหามีอยู่ว่า ศาลมักพิจารณาส่วนได้เสียในแง่เนื้อหาโดยดูจากวัตถุประสงค์ของสมาคม เช่น ข้อบังคับสมาคมกำหนดวัตถุประสงค์ของสมาคมในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และคำสั่งทางปกครองหรือกฎที่สมาคมฟ้องขอเพิกถอนนั้นส่

...

Blog Icon

บทความ

5 June 13

สัมภาษณ์‘วรเจตน์ ภาคีรัตน์’: “นี่คือหัวใจ ”สภาต้องแก้ รธน.ให้ได้

 “แต่เมื่อปรากฏต่อรัฐสภาซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาใช้อำนาจที่ตัวเองไม่มีจากรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าตัวเองมีอำนาจอะไรจากตัวรัฐธรรมนูญ สภาซึ่งทรงอำนาจตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาย่อมมีสิทธิที่จะปฏิเสธอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญได้” - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์คณะ "ข่าวรัฐสภาถึงประชาชน" ประมาณก

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

5 June 13

อนุสนธิจากจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

  อนุสนธิจากจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ หลังจากที่คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ (ครก. ๑๑๒) กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย คณะนักเขียนแสงสำนึก กลุ่มกวีราษฎร์ กลุ่มปฏิญญาหน้าศาล และคณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้ร่วมกันจัดงาน “ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจ

...

Blog Icon

บทความ

14 May 13

การปฏิรูปองค์กรตุลาการ : ความท้าทายในบริบทการเมืองไทย

"องค์กรตุลาการที่ดีจะต้องเชื่อมโยงกลับไปหาประชาชนได้ โดยอาจจะเชื่อมโยงผ่านองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติหรือองค์กรฝ่ายบริหารแล้วแต่กรณี แต่องค์กรที่จะถอดถอนผู้พิพากษาหรือตุลาการออกจากตำแหน่งควรจะเป็นคนละองค์กรกับองค์กรที่แต่งตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งไม่ควรมีอำนาจถอดถอน กรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งอาจจะให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถอดถอน หรือให้คณะ

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ