อำนาจสูงสุดของประเทศนั้น เป็นของราษฎรทั้งหลาย

Blog Icon

เอกสารประวัติศาสตร์

1 January 12

เอกสารประวัติศาสตร์: หนังสือพิมพ์สามสมัย หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ รัชกาลที่ ๖

เอกสารประวัติศาสตร์ฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่าการริเริ่มคดี ฐาน หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั้น กษัตริย์ต้องอนุมัติกลั่นกรองเสียก่อน โดยดุลยพินิจวินิจฉัยว่าจะให้กระทรวงนครบาล ฟ้องบุคคลนั้นในความผิดฐานนั้นหรือไม่  มิใช่ว่าบุคคลทั่วไป สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีได้ตามอำเภอใจ

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

1 January 12

นิติราษฎร์ ฉบับ ๓๓ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)

“Mais voici les rangs qui se confondent; les barrières élevées entre les hommes s'abaissent; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s'égalisent; l'état social devient démocratique, et l'empire de la démocratie s'établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs.Je conçois alo

...

Blog Icon

บทความจากผู้อ่าน

31 December 11

วัตถุอวกาศมาเยือนเขาพระวิหาร - ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

"บทความนี้เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการโดยส่วนตัวของผู้เขียน มิได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับหน่วยงานที่ผู้เขียนทำงานอยู่หรือมีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าทางหนึ่งทางใด" ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

...

Blog Icon

นิติราษฏร์

ประกาศนิติราษฏร์

26 December 11

ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

ตามที่ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะนิติราษฎร์ได้รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว และได้พิจารณาไตร่ตรองโดยคำนึงถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเป็

...

เข้าสู่ระบบ