Home » Download

List of Download

name size

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นายฉลาด วรฉัตร ฟ้อง คมช.และพวก ฐานกบฎล้มล้างรัฐธรรมนูญฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-09-29 12:19:13 in เอกสารประวัติศาสตร์

1431 times downloaded

3.8 MB

ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-05-03 15:54:58 in เอกสารประวัติศาสตร์

1411 times downloaded

3.4 MB

คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแดงที่๒๗๘/๒๔๘๒ กรณียึดทรัพย์สมเด็จพระปกเกล้าฯ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-06-09 07:45:05 in เอกสารประวัติศาสตร์

5228 times downloaded

3.4 MB

ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่

"... ในประเทศสยามนี้  ธรรมเนียมบ้านเมือง  ที่เปนการกดขี่แก่กัน  อันไม่ต้องด้วยยุติธรรมนั้น  ก็ยังมีอยู่อีก หลายอย่าง  หลายประการ จะต้องคิดลดหย่อนผ่อนเปลี่ยนเสียบ้าง  แต่การที่จัดผลัดเปลี่ยนธรรมเนียมจะให้แล้วไปในครั้งเดียวคราวเดียวนั้นไม่ได้  จะต้องค่อยคิดเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาที่ควรแก่กาล  ที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ้านเมืองจึงจะได้มีความเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  แลธรรมเนียมที่หทอบคลานกราบไหว้ในประเทศวยามนี้  เหนว่าเปนการกดขี่แก่กับเข็งแรงนัก ..."

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-01-14 07:30:15 in เอกสารประวัติศาสตร์

776 times downloaded

3.3 MB

เรื่องพระราชทานอภัยโทษแก่กรมขุนชัยนาท

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-08-01 15:08:17 in เอกสารประวัติศาสตร์

2158 times downloaded

2.8 MB

สุนทรพจน์หลวงพิบูลสงคราม

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2012-06-27 11:08:51 in เอกสารประวัติศาสตร์

1264 times downloaded

2.8 MB

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย นักนิติศาสตร์ได้เพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายใช้และตีความ กฎหมายตามอำเภอใจหรือใช้และตีความกฎหมายโดยก่อให้เกิดผลอันประหลาดมานานแล้ว แต่จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันเป็นยุติและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับ การใช้และการตีความกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการในทางนิติศาสตร์ที่มีมากว่าสองพันปี นั้นจะไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้และการตีความกฎหมายขึ้นมา เลย

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-28 21:38:10 in บทความ

3393 times downloaded

2.6 MB

คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)

"คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)" ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารนิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ เล่ม ๕ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ โดยไม่ปรากฎชื่อผู้เขียน เป็นการอธิบายข้อความสำคัญในบทกฎหมายที่เผยแพร่ในวารสารนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ในคำอธิบายส่วนนี้ทั้งหมดไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนแต่อย่างใด

ในด้านสำนวนการเขียน สันนิษฐานว่า นายเดือน บุนนาค หรือนายไพโรจน์ ชัยนาม เป็นผู้จัดทำ

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-06-04 13:26:08 in เอกสารประวัติศาสตร์

1333 times downloaded

2.5 MB

เอกสารรายงานวิจัยพรบ.คอมพิวเตอร์ (อังกฤษ)

เอกสารรายงานผลการวิจัยสถิติคดี และเว็บที่ถูกปิดตามพรบ.คอมพิวตอร์ฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-12-14 07:19:57 in เอกสารประกอบการสอน

1977 times downloaded

2.5 MB

คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร

คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-01-29 17:25:28 in เอกสารประกอบการสอน

15797 times downloaded

2.3 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ