Home » Download

List of Download

name size

เอกสารประกอบ วิชา น.๔๕๔ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

เฉพาะหัวข้อความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-16 13:56:51 in เอกสารประกอบการสอน

2830 times downloaded

9.5 kB

ประกาศตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร

"เนื่องด้วยปรากฏว่า รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดิน ไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้ง ทั้งไม่สามารถรักษาคสวามสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ คณะนายทหารซึ่งมี จอมพล ..."

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 20:42:41 in เอกสารประวัติศาสตร์

2873 times downloaded

23.3 kB

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ มีความไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของโครงสร้างของบทบัญญัติ อัตราโทษ และการบังคับใช้ ประกอบกับกฎหมายดังกล่าวไม่มีการยกเว้นความผิดในกรณีที่บุคคลติชม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งในปัจจุบันปรากฏชัดว่ากฎหมายดังกล่าวเปิดช่องให้บุคคลนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือนำไปใช้โดยไม่สุจริตและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-03-27 11:40:43 in แถลงการณ์

13811 times downloaded

34.3 kB

เอกสารประกอบการสัมมนา วิชา น.๓๕๐ กฎหมายปกครอง ๑

ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-16 13:49:49 in เอกสารประกอบการสอน

5815 times downloaded

50.4 kB

แถลงการณ์กรณีอ.สมศักดิ์

แถลงการณ์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่ออ.สมศักดิ์ เจียมฯ

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2014-02-13 02:29:33 in แถลงการณ์

8376 times downloaded

52.1 kB

ร่างรธน.ว่าด้วยนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้ง

ร่างรธน.ว่าด้วยนิรโทษกรรมและขจัดความขัดแย้ง

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2013-01-07 19:31:55 in แถลงการณ์

5044 times downloaded

63.0 kB

Propositions d'amendements à la loi Lèse Majesté

Reconnaissant  que les hommes,  raisonnables  et  tolérants à l'égard  des opinions diverses, ont droit, quels que soient leur origine ou leur statut, à la dignité  humaine, la liberté et  l'égalité, et  que le  droit  à la  liberté  d'expression demeure,  dans  une société démocratique, indispensable, c’est la raison pour laquelle l’ingérence de l’État dans ce droit ne peut être fondée que sur la nécessité justifiée. De plus, nulle restriction de ce genre ne se trouve logiquement admissible, si elle cherche à compromettre expressément le noyau ultime de ce droit.

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-06-13 14:28:42 in แถลงการณ์

12554 times downloaded

64.2 kB

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-08-10 06:11:50 in บทความ

3495 times downloaded

65.6 kB

การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙

ตามที่คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปีนิติราษฎร์ และเผยแพร่สู่สาธารณชนเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าได้มีการนำเสนอข่าวสารโดยสื่อมวลชนจำนวนมากในลักษณะที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ จนสร้างความเข้าใจผิดแก่สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอให้ “ลบล้างผลพวงจากรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙” ประกอบกับมีผู้ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ได้ศึกษารายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวให้เข้าใจอย่างเพียงพอ คณะนิติราษฎร์จึงเห็นสมควรชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้ 

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-09-25 12:39:37 in แถลงการณ์

10046 times downloaded

68.2 kB

Proposed amendments to Lese Majeste law in Thailand

It is recognized that human beings, regardless of origin or status, should have human dignity, liberty, and equality, and show reasonableness and tolerance toward differing opinions, and that in a democratic society, the right to freedom of expression is indispensable and any restriction of this freedom must be in proportion to necessity and not of a form that conflicts with the essence of this freedom.

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2011-04-29 03:45:18 in แถลงการณ์

13193 times downloaded

92.1 kB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ