Home » Download

List of Download

name size

ปริศนากรณีสวรรคต (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)

"ทุกครั้งที่ผมได้อ่านหรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็นเรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยากหรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉพาะถ้าการพูดหรือเขียนทํานองนี้เป็นของนักวิชาการ สําหรับผมใครที่พูดหรือเขียนแบบนี้ แสดงว่าคงแทบไม่เคยได้อ่านหรือคิดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตอย่างจริง ๆ จัง ๆ..."

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-05 22:32:40 in บทความ

94664 times downloaded

3.8 MB

พระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-05-03 16:07:10 in เอกสารประกอบการสอน

2115 times downloaded

4.8 MB

พระราชดำรัส ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2012-09-16 23:19:50 in เอกสารประวัติศาสตร์

531 times downloaded

4.6 MB

พระราชดำรัสสดขัดประเพณีการปกครอง

โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล @ 2011-05-04 13:52:33 in เอกสารประวัติศาสตร์

2712 times downloaded

0.4 MB

พระราชนิยมฯ

หมายเลขเอกสาร ม.๗ บ. ทับ ๑๐ รหัสเอกสาร บ ๑.๕ ทับ ๗๐ ชื่อชุด พระราชนิยมเรื่องคิดจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2011-03-04 06:56:21 in เอกสารประวัติศาสตร์

3179 times downloaded

9.3 MB

พระราชบัญญิติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญิติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้

...

มาตรา ๑ อำนาจสูงสุดจองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-03 18:00:37 in เอกสารประวัติศาสตร์

3478 times downloaded

0.3 MB

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญ

 

                                                                        วรเจตน์  ภาคีรัตน์

 เรียบเรียงจากคำอภิปรายงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย

 จัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑

 เผยแพร่ครั้งแรกใน วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๑)

 

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2011-01-30 15:05:22 in บทความ

16955 times downloaded

0.6 MB

พรีเซนต์ความเห็นต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคณก.

พรีเซนต์ความเห็นต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมฉบับคณก.

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2013-10-31 17:10:32 in แถลงการณ์

4938 times downloaded

7.1 MB

พรีเซนต์เทชั่นยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ

พรีเซนต์เทชั่นข้อเสนอยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2012-07-15 16:43:55 in แถลงการณ์

10145 times downloaded

7.6 MB

ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

 

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๔๙ เรื่อง “ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดย  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

 

โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร @ 2010-12-22 08:40:51 in บทความ

1628 times downloaded

0.5 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ