Home » Download

List of Download

name size

เอกสารประกอบการสัมมนา วิชา น.๓๕๐ กฎหมายปกครอง ๑

ศึกษาประวัติและลักษณะทั่วไปของฝ่ายปกครอง (Administration) และกฎหมายปกครอง บ่อเกิดของกฎหมายปกครองในระบบกฎหมายต่างๆ หลักการพื้นฐาน การใช้และการตีความกฎหมายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหาร การจัดตั้งและสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ทฤษฎีว่าด้วยการกระทำของฝ่ายปกครอง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครองและสัญญาทางปกครอง

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-16 13:49:49 in เอกสารประกอบการสอน

5801 times downloaded

50.4 kB

เอกสารประกอบวิชา น.๓๕๑ กฎหมายปกครอง ๒

ศึกษาแนวคิดและความจำเป็นในการจัดระบบควบคุมฝ่ายปกครอง รูปแบบการควบคุมฝ่ายปกครองในประเทศต่างๆ อาทิ คดีปกครอง การจัดตั้งศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักความรับผิดของฝ่ายปกครองรวมตลอดถึงหลักการจัดระบบบริหารงานบุคคลและทรัพย์สินของฝ่ายปกครอง

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-16 13:54:48 in เอกสารประกอบการสอน

3703 times downloaded

0.2 MB

เอกสารประกอบ วิชา น.๔๕๔ กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ

เฉพาะหัวข้อความรับผิดของฝ่ายปกครองในระบบกฎหมายฝรั่งเศส

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-16 13:56:51 in เอกสารประกอบการสอน

2822 times downloaded

9.5 kB

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

ปัญหาการใช้และการตีความกฎหมายเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นในทุกสาขาของกฎหมาย นักนิติศาสตร์ได้เพียรพยายามที่จะหาหลักเกณฑ์การใช้และการตีความกฎหมายเพื่อ ป้องกันมิให้ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาทางกฎหมายใช้และตีความ กฎหมายตามอำเภอใจหรือใช้และตีความกฎหมายโดยก่อให้เกิดผลอันประหลาดมานานแล้ว แต่จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราก็ยังไม่สามารถหาหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันเป็นยุติและเป็นเอกภาพเกี่ยวกับ การใช้และการตีความกฎหมายได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพัฒนาการในทางนิติศาสตร์ที่มีมากว่าสองพันปี นั้นจะไม่ได้สร้างหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วยการใช้และการตีความกฎหมายขึ้นมา เลย

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-09-28 21:38:10 in บทความ

3370 times downloaded

2.6 MB

ประกาศคณะราษฏร

"ราษฎรทั้งหลาย เมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบจากพระเชษฐานั้น ในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่า กษัตริย์องค์ใหม่นี้จะปกครองราษฎร์ให้ร่มเย็ย แต่การก็หาได้เป็นไปจามที่คิดหวังไม่ ..."  - คณะราษฎร

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 00:49:03 in เอกสารประวัติศาสตร์

5080 times downloaded

0.2 MB

ประกาศตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร

"เนื่องด้วยปรากฏว่า รัฐบาลอันมีจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดิน ไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนทั้ง ทั้งไม่สามารถรักษาคสวามสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ คณะนายทหารซึ่งมี จอมพล ..."

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-01 20:42:41 in เอกสารประวัติศาสตร์

2851 times downloaded

23.3 kB

เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจำกัด

ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนถือเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการแสดง ความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลของตน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนเป็นเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดเสรีภาพใน การแสดงความคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน (individual) มาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่ม (collective)

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-03 05:25:14 in บทความ

6497 times downloaded

0.4 MB

พระราชบัญญิติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ๒๔๗๕

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้า ฯ สั่งว่า โดยที่คณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้รัฐธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยาม เพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น และโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญิติขึ้นไว้โดยมาตราต่อไปนี้

...

มาตรา ๑ อำนาจสูงสุดจองประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย

โดย กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ @ 2010-10-03 18:00:37 in เอกสารประวัติศาสตร์

3461 times downloaded

0.3 MB

ปริศนากรณีสวรรคต (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)

"ทุกครั้งที่ผมได้อ่านหรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็นเรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยากหรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉพาะถ้าการพูดหรือเขียนทํานองนี้เป็นของนักวิชาการ สําหรับผมใครที่พูดหรือเขียนแบบนี้ แสดงว่าคงแทบไม่เคยได้อ่านหรือคิดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตอย่างจริง ๆ จัง ๆ..."

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-05 22:32:40 in บทความ

94484 times downloaded

3.8 MB

คำพิพากษาชั้นต้นคดีประชาไท

คำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีประชาไทฟ้อง ศอฉ. ปิดกั้นเว็บไซท์

โดย สาวตรี สุขศรี @ 2010-10-06 21:16:08 in เอกสารประวัติศาสตร์

831 times downloaded

0.1 MB
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

เข้าสู่ระบบ