Home » บทความ » วรเจตน์ ภาคีรัตน์ » การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน

Blog Icon

กฏหมายมหาชน บทความ

22 September 2010

read 12871

 

การใช้และการตีความกฎหมายมหาชน1 

                                                                                                                                 วรเจตน์ ภาคีรัตน์2 

             (บทความตีพิมพ์เผยแพร่ใน: วารสารวิชาการศาลปกครอง ปีที่ ๘, ฉบับที่  ๒ (พ.ค.-ส.ค.๒๕๕๑) หน้า ๔๓-๘๒.)

 

ดาวน์โหลดบทความในรูปแบบ PDF

| ๑. ข้อพิจารณาทั่วไป»

เข้าสู่ระบบ