Home » บทความแนะนำ » ความชอบด้วยระบอบฯ

ความชอบด้วยระบอบฯ

Blog Icon

กฏหมายมหาชน บทความแนะนำ

17 September 2010

read 8514

“ความชอบด้วยระบอบ” : วิวาทะในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญของสำนักจารีตประเพณี

กับรัฐธรรมนูญนิยมว่า ด้วยอำนาจของพระมหากษัตริย์ (2475-2500)โดย ณัฐพล ใจจริง* (อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา)

 

“ อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย ”

(มาตรา 1 ,พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม(ชั่วคราว) 2475)

| การหายไปของ - คำถาม- ในคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันของไทย»

เข้าสู่ระบบ