Home » บทความ » ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ฐานความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมในงานของปรีดี พนมยงค์*

นายปรีดี  พนมยงค์ หรือ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม เป็นบุคคลผู้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งทางการเมืองในประเทศสยาม ระหว่างปี 2475 จนถึง 2490 บุคคลผู้นี้เป็นเสมือนตัวแทนจิตสำนึกแห่งการอภิวัฒน์ในเดือนมิถุนายน 2475 ซึ่งได้สถาปนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยและหลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมขึ้น ในประเทศ

...

เมื่อตรรกะอันก้าวหน้าทางกฎหมาย กลายเป็นความมุสาและล้าหลัง

คำวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลหลายฝ่ายที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับลงประชามติ โดยเฉพาะจากนักนิติศาสตร์ด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น คงแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของบทบัญญัติในหมวดต่าง ๆ ได้ชัดเจนพอสมควรแล้ว ในบทความนี้ คงจะไม่ย้อนกลับไปกล่าวถึงประเด็นรายละเอียดเหล่านั้นอีก แต่ประสงค์จะชี้ให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและประเด็นความชอบธรรมของกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยและของร่าง ฯ ฉบับลงประชามติฉบับนี้

...

ข้อพินิจบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งถึงหนทางแห่งชีวิตการงาน

แปลจากบทความเรื่อง "Betrachtung eines Jünglings bei der Wahl eines Berufs" โดย Karl Marx

สำนวนการแปลโดย ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

"บทความของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่เรียบเรียงขึ้นในวัยหนุ่มเรื่องนี้ จึงน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับช่วยในการขบคิดไตร่ตรองและวินิจฉัยได้ว่า ทางแยกในชีวิตที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า เส้นทางไหนที่จะพึงเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด แน่นอนว่า มาร์กซ์มิได้ให้คำตอบไว้อย่างสำเร็จรูปว่า ใครควรทำอะไร แต่คนวัยหนุ่มสาวควรพินิจพิจารณาเป็นอย่างยิ่งจากบทความว่า บัดนี้ เมื่อชีวิตเบื้องหน้าที่มิได้เป็นเพียงชีวิตแห่งการเรียนการศึกษาในความหมายอย่างแคบ ๆ อีกต่อไปนั้น และเมื่อต้องประสานเข้ากับการงานอาชีพที่ตนสมัครใจที่จะเลือกในอนาคตอันใกล้ เราควรจัดให้ “ชีวิตแห่งการงาน” ของเรานั้น มีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวเป็นเช่นไร"

...

ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

ปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๔๙ 

“ภราดรภาพนิยม (Solidarisme) ของปรีดี พนมยงค์”

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม สถาบันปรีดี พนมยงค์ โดย  ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

...

สารในวาระการเสวนาเพื่อรำลึกถึงคุณศุขปรีดา พนมยงค์ - ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล เขียนสารฉบับหนึ่ง ในวาระ "การเสวนาเพื่อรำลึกถึง คุณศุขปรีดา พนมยงค์" วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ผมนั่งลงและจรดน้ำหนักปลายนิ้วบนแป้นพิมพ์หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อย ก่อนอาหารมื้อนี้ ผมได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับอาจารย์ปิยะบุตร แสงกนกกุล และอาจารย์ได้แนะนำกับผมว่า ให้ผมเขียนสารส่งมาร่วมในงานเสวนาครบรอบหนึ่งร้อยวันมรณกาลของคุณศุขปรีดา พนมยงค์ (หรือที่ผมเรียกติดปากว่า พี่ศุขปรีดา ฯ) ก็ได้ หากไม่สามารถลงมาร่วมงานที่กรุงเทพ ฯ ได้...

...

นักศึกษาปรีดี พนมยงค์ กับ ratio scripta - ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล

ฐาปนันท์ นิพิฎฐกุล เขียนบทความเนื่องใน "วันปรีดี" เรื่อง "นักศึกษาปรีดี พนมยงค์ กับ ratio scripta และข้อสังเกตบางประการ"

"...ปัญหาที่ชวนคิดก็คือ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ ในขณะที่โลกตะวันตกได้พัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมทางกฎหมายขึ้นจากระบบเหตุผลเช่นว่านี้ “รัฐไทย” ที่พยายามรับและปรับตัวเข้ากับแนวโน้มทางความคิดใหม่ที่ผิดไปจากที่ตนคุ้นเคยมาตลอดหลายร้อยปี (คือยกย่องวัฒนธรรมแห่งอำนาจและการพินอบพิเทายิ่งกว่าวัฒนธรรมการใช้เหตุผล) นั้นประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด ตัวผู้เขียนเองก็คุ้น ๆ กับวลีที่ว่า “ทันสมัยแต่ไม่พัฒนา” มาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีเสียด้วยซ้ำ..."

...

เข้าสู่ระบบ