Home » สัมมนา/บทสัมภาษณ์ » จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

ถึงเวลาที่สังคมไทยต้องมีกฎหมายชุมนุม

ในห้วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้สังคมไทยกับ “ม็อบ” ดูจะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกอีกต่อไป ในมุมหนึ่งการชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนที่รัฐ ธรรมนูญรับรอง แต่บ่อยครั้งก็เกิดคำถามตามมาว่า สิทธิในการชุมนุมนั้นควรจะมีขอบเขตหรือไม่ เพียงใด ซึ่ง ผศ. ดร. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมาเล่าถึงขอบเขตของการชุมนุมสาธารณะในมิติทางกฎหมาย รวมถึงวิเคราะห์ว่า ถึงเวลาที่สังคมไทยควรมีกฎหมายว่าด้วยการการชุมนุมสาธารณะแล้วหรือยัง

...

กะเทาะแก่นกฎหมายการชุมนุม

การจะ ร่างกฎหมายขึ้นมาสักฉบับคงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนัก แต่การที่จะร่างกฎหมายให้ดีคงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกฎหมายนั้นมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสุขภาวะของผู้ คนในวงกว้างยิ่งต้องใช้ความรอบคอบและการรับฟังมากเป็นพิเศษ

ดังเช่นกฎหมายว่าด้วยการ ชุมนุมสาธารณะ ที่ยังไม่เคยปรากฏมีในสังคมไทยมาก่อน หากแต่สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ได้กระตุกให้สังคมเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับกรอบกติกาในการชุมนุมสาธารณะมาก ยิ่งขึ้น

...

เนื้อหาทางกฎหมายของ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

บทสัมภาษณ์ จันทจิรา เอี่ยมมยุรา ที่ให้ไว้กับทีมงาน ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง “เนื้อหาทางกฎหมายของ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” 

...

เข้าสู่ระบบ