Home » บทความ » จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะ : หลักทั่วไปและข้อจำกัด

ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบเสรีประชาธิปไตย การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนถือเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลของตน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนเป็นเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจากการแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลแต่ละคน (individual) มาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่ม (collective)

...

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) กับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย

The Rule of Law ที่นักกฎหมายไทยเรียกว่า “หลักนิติธรรม” เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากระบบกฎหมายจารีตประเพณีแบบอังกฤษ (Common Law) นักนิติศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ A.V. Dicey เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ในระบบกฎหมายอังกฤษโดยอธิบายความหมายในแง่มุมใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดประชาธิปไตยและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างยิ่ง ไดซี่กล่าวว่า “ความเป็นสูงสุดของกฎหมายหรือการปกครองโดยกฎหมายคือลักษณะของรัฐธรรมนูญอังกฤษ” นั่นคือหลักนิติธรรม

...

กม.ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศเกาหลีฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา เขียนบทความ "กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี"

"...การชุมนุมสาธารณะและการเดินขบวนถือเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาล ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาช้านาน เสรีภาพในการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนถือเป็นสิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่สำคัญของพลเมือง เพราะเป็นสิทธิเสรีภาพที่พัฒนาต่อยอดจากเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลมาสู่การแสดงความคิดเห็นแบบรวมหมู่ (collective) และถือเป็นหนึ่งในพัฒนาการสำคัญของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง การที่รัฐบาลเกาหลีใต้พยายามลิดรอนเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงหรือเดินขบวนเรียกร้องของประชาชนโดยการยกเอาอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศเชิงวัตถุมากดข่มข้อเรียกร้องของคนเล็กคนน้อยนั้น จึงเป็นการทำลายพื้นที่ที่ประชาชนชั้นล่างของประเทศใช้เป็นเวทีสะท้อนความทุกข์ร้อนและความต้องการของตนไปยังรัฐบาล..."

...

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ...ฯ - จันทจิรา เอี่ยมมยุรา

ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ฉบับของคณะรัฐมนตรีกับปัญหาการขัดหรือแย้งกับหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย (The Separation of Powers) และหลักนิติรัฐ (Legal State) 

 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และประธานสภาผู้แทนราษฎร (นายชัย ชิดชอบ) ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป แต่เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นเหตุให้วุฒิสภาไม่สามารถดำเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม แม้จะถือว่าร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... ฉบับของรัฐบาลผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว

...

เข้าสู่ระบบ