Home » เอกสารประวัติศาสตร์ » คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)

คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)

Blog Icon

กฏหมายมหาชน

04 June 2011

read 3650

"คำอธิบายพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ.๒๔๗๕ (เรียงมาตรา)" ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารนิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๕ เล่ม ๕ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๕ โดยไม่ปรากฎชื่อผู้เขียน เป็นการอธิบายข้อความสำคัญในบทกฎหมายที่เผยแพร่ในวารสารนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ในคำอธิบายส่วนนี้ทั้งหมดไม่ปรากฎชื่อผู้เขียนแต่อย่างใด

ในด้านสำนวนการเขียน สันนิษฐานว่า นายเดือน บุนนาค หรือนายไพโรจน์ ชัยนาม เป็นผู้จัดทำ (?)

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

บรรณานุกรม : ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง , "คำอธิบายข้อความสำคัญบางอย่างในบทกฎหมายที่ได้นำลงในหนังสือนิติสาส์น แผนกกฤษฎีกา ปีที่ ๓ เล่ม ๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕)".  นิติสาส์น แผนกสามัญ [วารสาร] ปีที่ ๕ เล่ม ๕ (สิงหาคม ๒๔๗๕) , หน้า ๔๔๙ - ๔๖๖.

เข้าสู่ระบบ