Home » บทความแนะนำ

บทความแนะนำ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการยุบพรรคการเมืองฯ - ณรงค์เดช สุรโฆษิต

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการยุบพรรคการเมือง เพราะเหตุการใช้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคการเมือง โดย ณรงค์เดช สรุโฆษิต

...

ปากกาอยู่ที่มัน - สถิตย์ ไพเราะ

นักศึกษาหลายท่านมาถามผมเสมอ ๆ ว่า เหตุใดศาลจึงมีคำวินิจฉัยอย่างนั้นอย่างนี้  เป็นการวินิจฉัยสองมาตรฐานหรือไม่มีมาตรฐาน  ข้อนี้ตอบแบบกำปั้นทุบดิน  ก็ต้องตอบว่าเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องยากที่จะชี้ลงไปได้ว่าใครถูกใครผิด  ยิ่งคนธรรมไม่เสมอกันแล้วไม่มีทางจะเห็นตรงกันได้

...

ความชอบด้วยระบอบฯ

"หากเริ่มต้นที่การปฏิวัติ 2475 ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายรากฐานในการจัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2475-2495จำนวน 6 ฉบับที่ผ่านไปหาได้เป็นเพียงการเปลี่ยนในทางจำนวนเท่านั้น แต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับประมุขของรัฐที่เพิ่มจำนวนมาตรามากขึ้นตามลำดับ"

...

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ - ดอม ด่านตระกูล

บทความแนะนำ ชวนอ่าน ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคตใน หนังสือ เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มใหม่ของวิมลพรรณ ปิตธวัชชัย โดยดอม  ด่านตระกูล

...

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (2) - ดอม ด่านตระกูล

"โดยความสัตย์จริงฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อผู้เขียนหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย) ใดๆเลย ครั้งแรกที่เขียนก็เพื่อคงไว้ซึ่งสัจจะที่พ่อของฉันได้อุตสาหะศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและนำมาเผยแพร่  ในการเขียนต่อครั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลเดียวกัน  ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่นักเขียนท่านนั้น ได้กรุณาส่งหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญมาให้ถึงบ้าน และขอขอบคุณมติชนรายสัปดาห์ด้วยเช่นกันที่มีน้ำใจเปิดพื้นที่ให้ “สัจจะ”ได้มีที่ยืน"

...

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (3) - ดอม ด่านตระกูล

หลังตัดสินใจเขียนข้อโต้แย้งกรณีสวรรคตฯ ฉันได้รับเสียงสะท้อนกลับจากเพื่อนฝูงมิตรสหายของพ่อ(สุพจน์ ด่านตระกูล) รวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านใจความรวมๆว่า ทำหน้าที่ดีแล้ว ขอให้ยึดมั่นในสัจจะเหมือนกับผู้เป็นพ่อต่อไป ขอขอบคุณทุกๆท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย และยืนยันด้วยเกียรติว่าฉันจะเขียนแต่ในสิ่งที่มีหลักฐานอ้างอิงได้เท่านั้น 

...

ข้อโต้แย้งกรณีสวรรคต ฯ (จบ) - ดอม ด่านตระกูล

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แม้ผู้พูดความจริงอาจต้องตายด้วยโทสะจริตหรือโมหะจริตของคนบางจำพวกที่กลัวความจริง แต่อย่างไรความจริงก็ยังคงอยู่    ถึงเป็นเรื่องลับสุดยอดไม่มีผู้ใดล่วงรู้  อย่างน้อยที่สุดตัวผู้กระทำนั้นเองย่อมรู้ดี ยิ่งความจริงที่เป็นสิ่งผิด ความจริงนั้นย่อมหลอกหลอนผู้กระทำไปจนวันตาย 

...

ปริศนากรณีสวรรคต - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ที่ชวนอ่าน โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ซึ่งเขียนขึ้นต้นบทความตีพิมพ์ใน ฟ้าเดียวกัน ไว้ว่า "ทุกครั้งที่ผมได้อ่าน หรือได้ยินคนพูดถึงกรณีสวรรคตในหลวงอานันท์ว่าเป็น เรื่อง “ลึกลับ” หรือเป็น “ปริศนา” นั่นคือเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยากหรืออธิบายไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ผมมักจะส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ โดยเฉพาะถ้าการพูดหรือเขียนทํานองนี้เป็นของนักวิชาการ สําหรับผมใครที่พูดหรือเขียนแบบนี้ แสดงว่าคงแทบไม่เคยได้อ่านหรือคิดเกี่ยวกับกรณีสวรรคตอย่างจริง ๆ จัง ๆ..."

...

ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เขียน "ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต : หลวงธำรงระบุชัด ผลการสอบสวนใครคือผู้ต้องสงสัยที่แท้จริง" เผยแพร่ใน ทัศนะวิพากษ์ ฟ้าเดียวกัน อีกหนึ่งบทความเกี่ยวกรณีสวรรคต ที่ผู้สนใจมิควรพลาด

...

50 ปีการประหารชีวิตฯ - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

อ่าน "50 ปีการประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2498" โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ตีพิมพ์ใน ฟ้าเดียวกัน "เช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่ 17 2498 นักโทษชายที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง 3 คน ได้ถูกนำตัวไปยังหลักประหารของเรือนจำ นี่ไม่ใช่การประหารชีวิตธรรดา ๆ เพราะผู้ถูกประหารทั้งสาม คือ เฉลียว ปทุมรส ชิต สิงหเสนี และบุศย์ ปัทมศริน ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนลอบปลงพระชนม์ในหลวงอานันท์ รัชกาลที่ 8 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 หรือเกือบ 9 ปีก่อนหน้านั้น..." 

...

เราจะตั้งต้นเป็นประชาธิปไตยที่ไหน ? - หยุด แสงอุทัย

" ... ที่ว่าให้นักศึกษามีความรู้ในวิชารัฐธรรมนูญทั่วไปนั้นก็เพราะประเทศไทยได้มีการปฏิวัติและรัฐประหารบ่อยครั้ง  และทุกครั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ  ถ้านักศึกษาศึกษาแต่รัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  เวลาที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็ดี  หรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในภายหลังก็ดี  นักศึกษาก็จะไม่สามารถเข้าใจรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่มีการประกาศใช้ใหม่ได้  แต่ถ้านักศึกษาได้ศึกษาวิชารัฐธรรมนูญทั่วไป  ซึ่งเป็นวิชาว่าด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปของรัฐธรรมนูญแล้ว  นักศึกษาก็จะมีวิชานี้เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญได้ทุกฉบับ ... "

...

ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา - ธงชัย วนิจจะกุล

ปรากฎการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ 2 เรื่อง ได้แก่ การตีความพระราชอำนาจทั่วไปของพระมหากษัตรย์ หวังอาศัยพระราชอำนาจเป็นปัจจัยตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาล และความพยายามของทุนใหญ่ที่จะยึดครองสื่อมวลชล จนสาธารณชนตื่นตระหนกว่าเป็นการทำลายเสรีภาพในการสื่อสารของประชาชน หากพิเคราะห์ให้ดี ทั้งสองกรณีมีสาระที่แท้จริงเป็นเรื่องเดิม ๆ ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า สะท้อนอาการของสภาวะที่เรียกว่า "ประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา" เป็นอย่างดี

...

ศิลปะ เสรีภาพและประชาธิปไตย - วันรัก สุวรรณวัฒนา

อาจารย์ วันรัก สุวรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนบทความวิพากษ์ กรณีการให้เรต ห (ไม่อนุญาติให้ฉายในราชอาณาจักร) แก่ภาพยนตร์เรื่อง Insects in the backyard ของ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยเหตุผล “มีเนื้อหาขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”...

 

...

แจ็คกับยักษ์ และ กล่องแพนโดร่า ในรัฐธรรมนูญไทยฯ - ณัฐพล ใจจริง

นิติราษฏร์ชวนอ่าน บทอภิปราย เมื่องานสัมมนา "สถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ ประชาธิปไตย" วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง “แจ็คกับยักษ์ และ กล่องแพนโดร่า ในรัฐธรรมนูญไทย : จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สู่ระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ 2475-2490” โดย ณัฐพล ใจจริง

...

คู่มือต้านรัฐประหาร โดย ยีน ชาร์ป

"คู่มือต้านรัฐประหาร" (Against the Coup: Fundamentals of Effective Defense)

โดย ยีน ชาร์ป

แปลโดย นุชจรีย์ ชลคุป

ที่มา เว็บไซต์ The Albert Einstein Institution

...

มโนทัศน์เกี่ยวกับประเพณีการปกครองฯ - กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร

 

บทความ "มโนทัศน์เกี่ยวกับประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข" โดย กฤษณ์ วงศ์วิเศษธร

"...จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คำว่า ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการให้นิยามที่หลายหลากเป็นอย่างมากในระบบกฎหมายไทย ไม่แปลกเลยที่จะสร้างความสับสนให้แก่นักนิติศาสตร์ และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ในประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ความหมายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับนิติวิธีและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย นั้น สมควรเป็นการให้นิยามในความหมายอย่างแคบ กล่าวคือ ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หมายความเฉพาะ “กฎหมายจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญ” เท่านั้น..."

...

การสืบราชสันตติวงศ์ตามเทศกาลบ้านเมือง - พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

บทความ การสืบราชสันตติวงศ์ตามเทศกาลบ้านเมือง โดย พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

"...ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ท่านผู้บัญชาการกองทัพบก และพรรคพวก ออกตบเท้า "ข่มขู่" พลเรือนประชาชนรายวัน เช่น จะดำเนินคดีหมิ่นพระมหากษัตริย์อย่างขมีขมัน , บัญชาให้หน่วยงานในสังกัดฟัองบุคคลต่างๆ เป็นต้น เป็นบรรยากาศที่ไม่พึงปรารถนาในนิติรัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่ง  เหล่านี้ เกิดขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ท่าทีของฟ้าหญิงองค์เล็กซึ่งส่งสัญญาณทางการ เมือง "ขอความเป็นธรรมให้พระเจ้าอยู่หัว" เพียงไม่นาน  ตลอดจนความรู้สึกคลุมเครือไม่แน่ใจ "สถานะองค์รัชทายาท" ในหลายๆท่าน  ผู้เขียนจึงอธิบายโดยทั่วไป ทั้งได้ตั้งข้อสังเกตทางกฎหมาย และผลทางการเมืองที่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย..."

...

คำประกาศแห่งกฎบัตร ’77 - สุญญาตา เมี้ยนละม้าย และอติเทพ ไชยสิทธิ์ แปล

คำประกาศแห่งกฎบัตร ’77  แปลโดย สุญญาตา เมี้ยนละม้าย และ อติเทพ ไชยสิทธิ์

"...สิ่งที่ประกอบเป็นเครื่องมือของการควบคุมและ การปราบปรามสิทธิพลเมืองทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ ก็คือ ระบบการครอบงำอย่างแท้จริงของสถาบันและองค์กรต่างๆในรัฐ ทำให้พลเมืองถูกครอบงำด้วยคำสั่งทางการเมืองอันเป็นเครื่องมือของพรรคที่ ครองอำนาจ และถูกครอบงำด้วยการตัดสินใจอย่างเบ็ดเสร็จของปัจเจกชนผู้ทรงอิทธิพล โดยที่ทั้งรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเชคโกสโลวาเกีย กฎหมายอื่นๆ และธรรมเนียมทางกฎหมาย ไม่มีส่วนใดเลยที่ได้ให้คำจำกัดความทางเนื้อหา หรือมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการกระทำหรือการตัดสินใจเช่นนั้น เพราะคนเหล่านั้นมักชักใยอยู่เบื้องหลัง โดยมากกระทำผ่านวาจา ซึ่งไม่เป็นที่รับรู้และอยู่เหนือการควบคุมของพลเมืองในประเทศ ผู้ที่ก่อกำเนิดอำนาจนอกกฎหมายเหล่านี้ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใด เว้นแต่เพียงพรรคพวกของเขาและทายาทในวงวานว่านเครือ..."

...

อากาศยานรัฐ (State Aircraft) - ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

"สำหรับอากาศยานฝ่ายประมุขแห่งรัฐนั้น มีความเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ประมุขแห่งรัฐมักจะดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของกองทัพด้วย อากาศยานไม่ว่าจะเป็นอากาศยานส่วนบุคคลหรืออากาศยานประจำตำแหน่ง หากนำมาใช้ในภารกิจฝ่ายประมุขแห่งรัฐแล้ว ก็เป็นไปได้อย่างมากว่าจะมีสถานะเป็น “อากาศยานรัฐ” ตามอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ หากแท้จริงแล้วอากาศยานลำนั้นเป็นอากาศยานส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้และประสบการณ์อย่างดีนั้น สมควรดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดข้อบ่งชี้ต่างๆ ที่อาจสื่อให้เข้าใจถึงการใช้ปฏิบัติภารกิจฝ่ายประมุขแห่งรัฐ


บทความนี้จะนำเสนอมุมมองของนักนิติศาสตร์ฝ่ายต่างๆ ที่มีต่อปัญหา “อากาศยานรัฐ” ตามอนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. ๑๙๔๔ แม้จะชัดเจนว่าอนุสัญญาใช้หลัก “ภารกิจ” ในการกำหนดสถานะของ “อากาศยานรัฐ” แต่ข้อความบางตอนในข้อ ๓ (ข) ทำให้เกิดการตีความแตกต่างกันไป ๓ แนวทาง คือ..."

...

การทำลายกฎหมายและคำพิพากษาในระบอบเผด็จการ - วรเจตน์ และ ปิยบุตร

ชื่อบทความ : 'การทำลายกฎหมายและคำพิพากษาในระบอบเผด็จการและการไม่ยอมรับรัฐประหารในนานาอารยะประเทศ' โดย วรเจตน์ ภาคีรัตน์ (เขียนในส่วนเยอรมนี) และ ปิยบุตร แสงกนกกุล (เขียนในส่วนฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ กรีซ สเปน และตุรกี)

...

บทวิพากษ์ ข้อโต้แย้งของกิตติศักดิ์ - สมคิด : กรณีข้อเสนอนิติราษฎร์ - พุฒิพงศ์ฯ

ชื่อบทความ : "บทวิพากษ์ ข้อโต้แย้งของนายกิตติศักดิ์ ปรกติ และนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ : กรณีข้อเสนอนิติราษฎร์ (สังเขป)" - พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

...

นิติราษฏร์ Effect ปฏิกิริยาต่อข้อเสนอของนิติราษฏร์ - Siamintelligence

ทีมงาน Siamintelligence.Com (SIU) ได้ทำการรวบรวม “เรื่องราว” และ “ปฏิกิริยา” ที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ที่ให้ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" จากบุคคลกลุ่มต่างๆ ในสังคมโดยสังเขป รวมทั้งเขียน “แผนภาพ” (diagram) เพื่อช่วยทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราว

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจติดตามปรากฎการณ์นิติราษฏร์อยู่ จึงได้ขออนุญาต SIU เพื่อนำมาเผยแพร่ต่อ โดยนิติราษฏร์ได้เพิ่มเติมบทความ แถลงการณ์ และความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ทั้งของกลุ่มที่สนับสนุน และคัดค้านข้อเสนอ ซึ่งออกมาภายหลังการรวบรวมของ SIU ทั้งนี้ เท่าที่จะสามารถรวบรวมได้   

...

พระพุทธเจ้า ประชาธิปไตย รัฐประหาร - ไพศาล ลิขิตปรีชากุล

บทความ "พระพุทธเจ้า ประชาธิปไตย รัฐประหาร" โดย ไพศาล ลิขิตปรีชากุล

...

70 ปี พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฯ (ตอน 2) - ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

ชัยชนะของการผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี 2484 มิได้จีรังยั่งยืน แต่เป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติที่ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ดับไป การพ่ายแพ้ที่ไม่อาจยืนกฎหมายดังกล่าวในสังคม นอกจากจะแสดงให้เห็นกลไกการจัดการอำนาจในสังคมสงฆ์แบบประชาธิปไตยที่พังทลาย ลงไปแล้ว ยังทำให้เราเห็นได้ว่าคุณค่าของแนวคิดประชาธิปไตยที่ลงหลักปักฐานมาตั้งแต่ ปี 2475 ถูกปู้ยี่ปู้ยำอย่างย่อยยับทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับชาติ การเมืองระดับท้องถิ่นในเทศบาลทั่วประเทศ นับเป็นความสำเร็จในการลบมรดกของคณะราษฎรออกจากแผนที่ประเทศไทย ในอีกด้านก็คือ การรุมฉีดยาขนานเดิมที่เปี่ยมล้นอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมที่ผู้สมัครอยู่ที่ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การทำความเข้าใจความเสื่อมสลายของอุดมการณ์ประชาธิปไตยของกฎหมายฉบับนี้จึง เป็นกระจกสะท้อนถึงสังคมการเมืองไทยและทำให้เราประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ที่ผ่านมาได้แม่นยำมากขึ้นด้วย

...

ท่านสถิตย์ ไพเราะ โต้บทความ“ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์” ของท่านภชฤทธิ์ นิลสนิท

"นักกฎหมายควรจะต้องรู้ว่า  ประเทศไทยปกครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นระบอบประชาธิปไตย  และพยายามจะเป็นนิติรัฐ  ไม่ใช่ปกครองตามแนวโบราณราชนิติประเพณี  ซึ่งเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ฉะนั้นจึงต้องยึดรัฐธรรมนูญเป็นหลัก  ไม่ใช่ยึดโบราณราชนิติประเพณีเป็นหลัก" - สถิตย์  ไพเราะ  ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

...

Euthanasiaกับการแก้ไขรธน.ลักเซมเบิร์ก:ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมาย

Euthanasia กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรลักเซมเบิร์ก : ว่าด้วยอำนาจกษัตริย์กรณีการประกาศใช้กฎหมาย

โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

...

วิเคราะห์ความผิดฐานทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง

"ความผิดฐาน “ทำให้การให้บริการของท่าอากาศยานหยุดชะงักลง” โดยหลักการแล้วเป็นความผิดสากลตามพิธีสารมอนตริออล ค.ศ. ๑๙๘๘ แต่มิได้มีชื่อเรียกว่าเป็นความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ส่วนความผิดฐาน “ก่อการร้าย” ตามประมวลกฎหมายอาญานั้นโดยหลักการแล้วมิได้เป็นความผิดสากล ดังที่เข้าใจกัน เว้นแต่จะมีองค์ประกอบความผิดไปพ้องกับความผิดสากลตามกฎหมายระหว่างประเทศ" - ประเสริฐ ป้อมป้องศึก

...

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ

รายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยองค์กรตุลาการ โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่ามีสถานะทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างไร และการใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นอาจถูกตรวจสอบโดยองค์กรตุลาการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ได้ศึกษาทั้งในทางทฤษฎีกฎหมายรัฐธรรมนูญ ตลอดจนทางปฏิบัติในระบบรัฐธรรมนูญนานาประเทศ ซึ่งมีทัศนะที่แตกต่างกันเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรตุลาการในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์ถึงระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยว่าภายใต้โครงสร้างระบบรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน องค์กรตุลาการหรือกล่าวโดยเฉพาะคือศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่

...

เข้าสู่ระบบ