Home » เอกสารประวัติศาสตร์ » ร่างและพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม

ร่างและพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม

Blog Icon

ประวิติศาสตร์

03 May 2011

read 4019

สำหรับ "ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม" ในรัชกาลที่ ๕ คงเคยผ่านสายตาของผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การปกครอง และนักกฎหมายมหาชน มาบ้าง หลายสิบปีแล้ว  แต่ "พระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม" เป็นเอกสารต้นฉบับที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพิ่งค้นพบตกสำรวจโดยยังไม่ได้ทำเป็นไมโครฟิล์ม

 

ทั้งนี้ ในโครงสร้างของตัวบทเป็นที่น่าวิเคราะห์วิจารณ์ในทางเนื้อหาเป็นอย่างยิ่ง ในปี ๒๕๓๐ นายวิษณุ เครืองาม ได้อธิบายถึง ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับนี้ (ขณะนั้นยังไม่มีการค้นพบ ฉบับที่เป็น พระราชกฤษฎีกา ) ว่า "กล่าวกันว่า ได้มีการยกร่างกฎหมายจำกัดขอบเขตของพระบรมเดชานุภาพขึ้นเป็นครั้งแรก" [วิษณุ เครืองาม ,กฎหมายรัฐธรรมนูญ (๒๕๓๐): ๑๘๒] เมื่อเราได้พิจารณาจากเนื้อหา ของ ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม และ พระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม ก็จะพบว่า ความเห็นของนายวิษณุ เครืองาม คงกล่าวเกินจริงไปนัก.

 

ดาวน์โหลด "ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม"

บรรณานุกรม : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ม-ร.๕ อ/๑ [ไมโครฟิล์ม]. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กระทรวงมุรธาธร(อาลักษณ์และรัฐมนตรีสภา) เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม (พ.ศ.๒๔๑๗ - ๒๔๕๓).

 

******

 

ดาวน์โหลด "พระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม"

บรรณานุกรม : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ร.๕ รล.๒/๓๐ [เอกสารเย็บเล่ม]. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ ๕ กรมราชเลขานุการ เรื่องพระราชกฤษฎีกาฉบับ ๑ ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยาม (พ.ศ.๒๔๑๓ - ๒๔๖๔).

 

 


เข้าสู่ระบบ