Home » บทความ » ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล » ฐานความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมในงานของปรีดี พนมยงค์*

ฐานความคิดว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยมในงานของปรีดี พนมยงค์

Blog Icon

กฏหมายมหาชน บทความ

16 September 2010

read 5318

เราจะได้กล่าวถึงตำแหน่งหน้าที่อันเป็นทางการของบุคคลผู้นี้นับแต่ปี 2475 ในภายหลัง ในที่นี้ เราจะถือเอาปีดังกล่าวเป็นจุดสำคัญ เพื่อชี้ให้เห็นถึงลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของปรีดี  พนมยงค์ ซึ่งมุ่งเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจการเมืองของประเทศให้เข้าสู่ระบอบใหม่โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเครื่องมือ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ความคิดที่มีลักษณะเด่นซึ่งถูกเรียกภายหลังต่อมาในนาม “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจ “เค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ” ที่ปรีดีนำเสนอเข้ามาในปี 2476


เพื่อที่จะทำความเข้าใจได้อย่างเป็นลำดับถึงพัฒนาการทางความคิดซึ่งแปรไปสู่เหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน 2475 เราจะพิจารณาบริบทของการอภิวัฒน์ในปี 2475 เป็นประการแรก  และจะศึกษาถึงหลักทฤษฎีที่สำคัญ 2 ประการ อันได้แก่ หลักการว่าด้วยรัฐธรรมนูญนิยม และสังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย  เป็นลำดับต่อมา   ทั้งนี้ ก็เพื่อจะทำความเข้าใจถึงคุณูปการอันจะพึงมีในอนาคตของหลักทฤษฎีดังกล่าว ในฐานะที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์

| 1. ประเทศสยามในกระแสประวัติศาสตร์ของพุทธศตวรรษที่ 24»

เข้าสู่ระบบ