นิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร

จัดอภิปรายเรื่อง กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

นิติราษฏร์ (นิติศาสตร์เพื่อราษฏร) จัดอภิปรายเรื่อง “กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๓๐

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร หรือ แอลที ๑ (อยู่ในระหว่างติดต่อขอใช้ห้อง !)

วิทยากรผู้เข้าร่วมอภิปราย

๑. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

๒. จอน อึ้งภากรณ์

๓. วรเจตน์ ภาคีรัตน์

๔. สาวตรี สุขศรี 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ธีระ สุธีวรางกูร

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนทัศนะในวันและเวลาดังกล่าว.