Home » Blog

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร นิติราษฎร์

01 January 2012

read

นิติราษฎร์ ฉบับ ๓๓ (ปิยบุตร แสงกนกกุล)


“Mais voici les rangs qui se confondent; les barrières élevées entre les hommes s'abaissent;
on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s'égalisent; l'état social devient démocratique,
et l'empire de la démocratie s'établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs.
Je conçois alors une société où tous, regardant la loi comme leur ouvrage,
l'aimeraient et s'y soumettraient sans peine;
où l'autorité du gouvernement étant respectée comme nécessaire et non comme divine,
l'amour qu'on porterait au chef de l'État ne serait point une passion,
mais un sentiment raisonné et tranquille …”
“แต่นี่แหละ คือ ตำแหน่งแห่งที่ ลำดับชั้นที่ปะปนกันไป กำแพงขวางกั้นก็ค่อยๆทลายลง
มีการแบ่งทรัพย์สิน อำนาจถูกแบ่งออกไป
ความ สว่างไสวทางปัญญาแพร่หลาย ภูมิปัญญาเท่าเทียมกัน สภาพสังคมก็กลายเป็นประชาธิปไตย และในท้ายที่สุด อาณาจักรแห่งประชาธิปไตยได้สร้างขึ้นอย่างสันติในสถาบันและในประเพณี
ดัง นั้น ข้าพเจ้าจึงพินิจเห็นสังคมหนึ่งที่ทุกคน, ซึ่งมองกฎหมายเสมือนเป็นผลงานรังสรรค์ของตนเอง, รักใคร่ซึ่งกันและกัน และยอมอยู่ภายใต้สังคมนั้น
 เป็นสังคมที่อำนาจของผู้ปกครองได้รับการ เคารพในฐานะเป็นเรื่องจำเป็น หาใช่เพราะเป็นเทวสิทธิ์ ความรักที่มอบให้ต่อประมุขของรัฐย่อมมิใช่เกิดจากอารมณ์ปรารถนา
แต่เกิดจากความรู้สึกที่มีเหตุมีผลและสงบนิ่ง...”
Alexis de Toqueville, De la démocratie en Amérique, Tome I, 1835, p.14.

 

...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน แก้ไขมาตรา112

26 December 2011

read

ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

ตามที่ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะนิติราษฎร์ได้รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว และได้พิจารณาไตร่ตรองโดยคำนึงถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ จึงปรับปรุงข้อเสนอบางประการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์รวบรวมรายชื่อบุคคลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ต่อไป

หมายเหตุ ข้อเสนอนี้นอกจากจะเป็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ แล้ว คณะนิติราษฎร์ยังมุ่งหวังให้เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นกรณีอื่น ๆในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายประมุข หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ (มาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔) ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา (มาตรา ๑๙๘) และความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา (มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘) ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับข้อเสนอนี้ในโอกาสต่อไปด้วย.


...

Blog Icon

ข่าวสาร นิติราษฎร์

12 December 2011

read

นิติราษฎร์ ฉบับ ๓๒ (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)

บางบทว่าด้วยรัฐประหาร

๑ รัฐประหาร – ประชาธิปไตย ?


พลันที่ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ได้เปิดกระดานสู่สาธารณะ กระแสแห่งการเห็นต่างส่วนหนึ่งมุ่งประเด็นไปที่ข้อเสนอว่าด้วยการลบล้างผลพวงรัฐประหาร โดยโจมตีว่าคณะนิติราษฎร์นั้นกล่าวถึงแต่รัฐประหารโดยละเลยที่จะกล่าวถึงเงื่อนไขแห่งการรัฐประหารและยังกล่าวต่อไปในลักษณะว่ารัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ นั้น เป็นรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตย จึงเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งว่า “รัฐประหาร” และ “ประชาธิปไตย” นั้น เป็นคำที่มีความหมายไปในแนวทางเดียวกันได้หรือไม่ และการรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่?...

...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

21 November 2011

read

สารถึงผู้อ่าน - กิจกรรมต่อไปของคณะนิติราษฎร์

เนื่องจากมีผู้อ่าน และผู้สนใจติดตามงานของคณะนิติราษฏร์ส่งจดหมายและอีเมลจำนวนมากเข้ามาสอบถามถึงก้าวต่อไปในการขับเคลื่อน ข้อเสนอทางวิชาการของคณะนิติราษฏร์ รวมทั้ง กิจกรรมในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญ

คณะนิติราษฏร์ ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น จนเป็นผลให้พี่น้องชาวไทยเดือดร้อน ประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพและการเดินทาง ทั้งสถานกาณณ์ดังกล่าวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ จึงเห็นควรเลื่อนการทำกิจกรรมในเดือนธันวาคมออกไปก่อน และคณะนิติราษฎร์ขอเอาใจช่วยผู้ประสบภัยทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนมกราคม ปี ๒๕๕๕ ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ต่าง ๆ คลี่คลายลงแล้ว คณะนิติราษฏร์ จะเดินหน้าขับเคลื่อนข้อเสนอของกลุ่มฯ ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอข้อที่ ๑ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙" ทั้งนี้ ทั้งการจัดทำข้อเสนอนี้ให้ชัดเจนขึ้นในรูปของ "บทบัญญัติแห่งกฎหมาย" และการจัดทำแนวคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับการลบล้างฯ ฉบับเข้าใจง่าย เพื่อสะดวกต่อการเผยแพร่ต่อไปในวงกว้าง

สำหรับข้อเสนออีกข้อหนึ่ง คือ ข้อเสนอข้อที่ ๔ "การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ด้วยคณะนิติราษฎร์เห็นว่า มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อที่ ๑ เลย แต่ที่ผ่านมายังมิได้กล่าวถึงรายละเอียดมากนัก จึงเห็นควรเดินหน้าจัดทำกรอบการยกร่างหมวดต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามระบอบเสรีประชาธิปไตย รวมทั้งเขียน คำประกาศว่าด้วยคุณค่าอันเป็นรากฐานของระบอบเสรีประชาธิปไตย เพื่อเสนอไว้ให้ประชาชนพิจารณาร่วมกัน 

สำหรับวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม คณะนิติราษฎร์จะแจ้งให้ทราบและเรียนเชิญผู้สนใจต่อไป.    

...

Blog Icon

ข่าวสาร นิติราษฎร์

16 October 2011

read

นิติราษฎร์ ฉบับ ๓๑ (ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล)

เจตจำนงปวงประชาจักคือปราการต้านรัฐประหาร

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายฝ่ายต่างออกมาวิพากษ์ข้อเสนอในคำแถลงการณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีนิติราษฎร์ ส่วนใหญ่มุ่งประเด็นไปยังเรื่อง “การลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549” ซึ่งปรากฏข้อวิจารณ์อย่างอึกทึกครึกโครม ทั้งที่ยังมีข้อเสนออีกหลายประการในคำแถลงการณ์ และในวันที่ได้ออกแถลงการณ์เป็นครั้งแรก (วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554) นั้น นิติราษฎร์ก็ได้อธิบายให้เห็นความชัดเจนของข้อเสนออื่น ๆ ไปบ้างแล้วในระดับหนึ่ง แต่เพื่อเน้นย้ำในเห็นถึงจุดยืนในเรื่องการปฏิเสธรัฐประหารอย่างถึงที่สุด จึงขอหยิบยกข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งในคำแถลงการณ์ (แต่ไม่เป็นที่สนใจของสื่อสาธารณะ) มาบอกเล่าให้ทราบกัน ณ ที่นี้อีกครั้ง...

...

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
เข้าสู่ระบบ