Home » Blog

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน มาตรา112

26 January 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - ข้อเสนอฯ ของนิติราษฏร์ยืนอยู่บนหลักการแห่งกฎหมาย

ภายหลังจากคณะนิติราษฎร์เข้าร่วมงานเปิดตัว "คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112" (ครก. 112) ในวันที่ 15 มกราคม 2555 เพื่ออธิบายรายละเอียดของ ข้อเสนอให้แก้ไขมาตรา 112 เพื่อประโยชน์ต่อการรวบรวมรายชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 112 ฉบับที่คณะนิติราษฎร์จัดทำขึ้น เข้าสู่รัฐสภา และภายหลังจากที่คณะนิติราษฎร์จัดงาน อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร - นิรโทษกรรม - ปรองดอง” ขึ้นเองในวันที่ 22 มกราคม 2555 เพื่อเสนอรูปแบบองค์กร และกรอบเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้เกิดกระแสเสียงจากสังคมทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ปรากฎว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายไม่เห็นด้วยจำนวนมาก ไม่ได้ตั้งอยู่บนเนื้อหาและหลักวิชาการ แต่มุ่งโจมตีและกล่าวหาตัวบุคคลโดยไร้เหตุผลและพยานหลักฐาน หลายกรณีมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักกฎหมาย จนอาจทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

คณะนิติราษฏร์ขอแจ้งให้ประชาชนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอฯ ทราบและสบายใจว่า ข้อเสนอฯ ทุกข้อเสนอของคณะนิติราษฏร์ เป็นเรื่องที่วางอยู่บนหลักวิชาการและอำนาจตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสนอให้แก้ไข มาตรา 112 นั้น ไม่ถือเป็นความผิดใด ๆ ทั้งสิ้น มาตรา 112 มีสถานะเป็นเพียงบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญามาตราหนึ่งเท่านั้น จึงย่อมเป็นสิทธิและอำนาจโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนผู้เห็นปัญหาของมาตรานี้จะเข้าชื่อเสนอให้รัฐสภา ซึ่งเป็นเพียงตัวแทนประชาชนเจ้าของอำนาจที่แท้จริง ปรับปรุงแก้ไขเสีย 

การรวบรวมรายชื่อจะคงดำเนินต่อไป ไม่ยุติ จนกว่าจะครบ 10,000 ชื่อตามกฎหมาย (หรือมากกว่านั้น) โดยแม่งานผู้รวบรวม คือ คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112) ทั้งนี้ ผู้เห็นด้วยและประสงค์ลงชื่อ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ โดยคลิ๊ก แบบฟอร์ม ข.ก.๑ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบ 1) สำเนาบัตรประชาชน และ 2) สำเนาทะเีบียนบ้าน (ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทั้งสองฉบับ) ส่งไปรษณีย์ไปที่ "
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112  ตู้ปณ.112 ปณฝ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ 10200"

ท่านสามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ ขั้นตอนการกรอกข้อมูล สถานที่รับและส่งเอกสารแบบฟอร์มของศูนย์ในต่างจังหวัด (เชียงใหม่ ขอนแก่น และอื่น ๆ) รวมทั้ง กิจกรรมแคมเปญรณรงค์ต่อเนื่องเพื่อรับลงชื่อ โดย ครก. 112  เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซท์ http://www.ccaa112.org/contact-us.html หรือ ทาง Facebook https://www.facebook.com/ccaa112
     
คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร.

...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน ข้อเสนอจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ลบล้างผลพวงรัฐประหาร

23 January 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - ข้อเสนอนิติราษฎร์ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

สืบเนื่องจาก คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดอภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร - นิรโทษกรรม - ปรองดอง”  ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งในงานดังกล่าว นอกจากการตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเสนอให้ลบล้างผลพวงรัฐประหาร และแจก "คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร" แล้ว

คณะนิติราษฏร์ยังได้จัดทำข้อเสนอในรายละเอียดเพื่อทำให้ "การลบล้างผลพวงรัฐประหาร" เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ด้วยการเขียนไว้ใน "กรอบเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนิติราษฎร์" พร้อมทั้งเสนอ "รูปแบบองค์กรผู้ยกร่างและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" ให้ประชาชนร่วมพิจารณาด้วย จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจดาวน์โหลดข้อเสนอทั้ง ๒ ฉบับ

และเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน รวมทั้งเพื่อให้การติชม หรือวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อยู่ในกรอบของเนื้อหาและหลักวิชาการ ควรค่าแก่การน้อมรับฟังเพื่อการพิจารณาไตร่ตรอง จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจชมคลิปวิดีโอ ทั้งช่วงตอบคำถาม และช่วงอธิบายรายละเอียดของข้อเสนอจัดทำรัฐธรรมนูญ เพื่อประกอบการอ่านข้อเสนอฯ ดังกล่าวด้วย

คณะนิติราษฎร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร.


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

23 January 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - มีคนถาม : นิติราษฎร์ตอบ (ว่าด้วยลบล้างผลพวงรัฐประหาร)

พลันที่ข้อเสนอทางวิชาการ "5 ปี รัฐประหาร 1 ปี นิติราษฏร์" ของคณะนิติราษฏร์: นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในวงกว้าง มีผู้สนใจ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และตั้งคำถามถึงข้อเสนอฯ จนคณะนิติราษฏร์ต้องชี้แจงรายละเอียดของข้อเสนอให้ "ลบล้างผลพวงของรัฐประหาร 19 กันยายน 2549" อีกครั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔   

อย่างไรก็ตาม ภายหลังวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔  ยังคงมีทั้งประชาชนทั่วไป ผู้สนใจติดตามความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อนร่วมวิชาชีพกฎหมาย ตั้งคำถามต่อข้อเสนอฯ ดังกล่าวอยู่ต่อไป แต่ด้วยติดวิกฤติการณ์น้ำท่วม คณะนิติราษฎร์จึงยังไม่ได้ตอบคำถามเหล่านั้นอย่างเป็นทางการ

ภายหลังพิจารณากลั่นกรองแล้ว คณะนิติราษฎร์ เห็นว่ามีคำถามที่ตั้งอยู่บนเหตุผล มีประเด็นทางวิชาการ ควรค่าแก่การตอบ หรือหากไม่ตอบก็อาจทำประชาชนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดในหลักวิชาอย่างร้ายแรงได้ รวม ๑๔ ข้อ ดังต่อไป จึงเรียนเชิญให้ประชาชนผู้สนใจร่วมใช้วิจารณญาณ เพื่อถาม-ตอบไปด้วยกัน...


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

18 January 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - ย้ายสถานที่จัดงานวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

ตามที่ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้เคยเรียนเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ ห้อง LT 1  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นั้น

เนื่องจาก คณะนิติศาสตร์ มีการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนในวันนั้น คณะนิติราษฏร์ จึงย้ายสถานที่จัดอภิปราย ไปยัง หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับแจก "คู่มือประชาชนล้มรัฐประหาร" ฉบับนิติราษฎร์ ด้วย ซึ่งมีจำนวนจำกัด ! และ ทาง "คณะรณรงค์แก้ไข ม. 112" (ครก. 112)  จะมาตั้งโต๊ะล่ารายชื่อแก้ไข ม. 112 ตลอดงาน ผู้สนใจสามารถเตรียม "สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน" มารับแบบฟอร์มเพื่อกรอก และยื่นในงานได้ !!

รายละเอียดของงาน มีดังต่อไปนี้....


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน

16 January 2012

read

สารถึงผู้อ่าน - กิจกรรมในเดือนมกราคม 2555 ของคณะนิติราษฎร์

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และการรณรงค์ที่เกี่ยวกับข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ ในเดือนมกราคม ปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โดยมีรายละเอียดของงาน ดังต่อไปนี้....


...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ