Home » Blog

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร อนุสนธิ สถิตย์ไพเราะ จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

05 June 2013

read

อนุสนธิจากจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

 
อนุสนธิจากจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

หลังจากที่คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา ๑๑๒ (ครก. ๑๑๒) กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย คณะนักเขียนแสงสำนึก กลุ่มกวีราษฎร์ กลุ่มปฏิญญาหน้าศาล และคณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้ร่วมกันจัดงาน “ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย” เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และในตอนท้ายของงาน นายสถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา ได้เป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงาน อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการนั้น ต่อมาปรากฏว่ามีปฏิกิริยาหลายประการต่อจดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าว มีผู้สงสัยเนื้อความในจดหมายเปิดผนึก ได้สอบถามไปยังอาจารย์สถิตย์ซึ่งเป็นผู้อ่านจดหมายฉบับนี้ อาจารย์สถิตย์จึงได้เขียนบันทึกเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเผยแพร่ต่อสาธารณะ คณะนิติราษฎร์เห็นว่าบันทึกดังกล่าวมีความสำคัญ เนื่องจากมีลักษณะเป็นการขยายความเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้แสดงทัศนะของนักกฎหมายที่ซื่อตรงต่อหลักวิชาชีพกฎหมายให้เห็นประจักษ์ด้วย คณะนิติราษฎร์จึงเรียนขออนุญาตอาจารย์สถิตย์ นำบันทึกดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งอาจารย์สถิตย์ได้อนุญาตแล้วด้วยความยินดี

...

Blog Icon

ข่าวสาร ประกาศนิติราษฎร์ ยุบเลิกศาลรัฐธรรมนูญ ผลพวงรัฐประหาร มาตรา๖๘

07 April 2013

read

ประกาศนิติราษฎร์ ฉบับที่ ๔๒ (ปูนเทพ ศิรินุพงศ์)

ปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ ของศาลรัฐธรรมนูญ

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

     แม้ไม่มีบทบัญญัติใดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีเขตอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐ ธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ว่าได้ดำเนินการไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยอาศัยเขตอำนาจตามมาตรา ๖๘ ที่บัญญัติเกี่ยวกับเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีการใช้สิทธิพิทักษ์รัฐ ธรรมนูญโดยประชาชน

...

Blog Icon

ข่าวสาร 112 ครก.112

18 March 2013

read

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ

จดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เรียน ผู้พิพากษาและตุลาการ

บุคคลและคณะบุคคลที่ได้ร่วมกันเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ขึ้นขอเรียนว่า บทบาทขององค์กรตุลาการที่ก่อให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงเช่นนั้น ย่อมเห็นได้จากการที่องค์กรตุลาการได้นำเอาประกาศของคณะรัฐประหารมาใช้บังคับแก่คดีทั้ง ๆ ที่คณะรัฐประหารได้สูญสิ้นอำนาจในทางความเป็นจริงไปแล้ว ส่งผลให้สาธารณชนตลอดจนผู้พิพากษาและตุลาการที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเห็นว่า กระบวนการยุติธรรมภายหลังจากการทำรัฐประหารนั้นเป็นกระบวนการที่รับเอาภารกิจของการทำรัฐประหารมาสานต่อ เพื่อทำให้การโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมตามวิถีทางประชาธิปไตยบรรลุผลอย่างสมบูรณ์ การตัดสินคดีหลายคดีที่เชื่อมโยงกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มิใช่เป็นปัญหาเฉพาะในทางหลักการเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลกระทบในทางปฏิบัติด้วย เพราะบรรดาบุคคลตลอดจนกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งและที่แฝงเร้นซึ่งได้รับประโยชน์จากคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ต่างอ้างคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเหล่านั้นเป็นบรรทัดฐาน โดยละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า คำวินิจฉัยและคำพิพากษาดังกล่าวมีที่มาซึ่งเชื่อมโยงกับการแย่งชิงอำนาจรัฐที่ปราศจากความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยทั้งสิ้น มิพักต้องกล่าวถึงเนื้อหาของคำวินิจฉัยและคำพิพากษาเหล่านั้นซึ่งมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังในทางที่เป็นผลร้าย หรือแม้แต่การขยายความบทบัญญัติที่มีโทษอาญาออกไปจนกระทั่งมีลักษณะเป็นการเทียบเคียงบทกฎหมายเพื่อลงโทษบุคคล การอ้างอิงคำวินิจฉัยและคำพิพากษาที่มีลักษณะเช่นนี้ ก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อเนื่องมาในสังคม ซึ่งความขัดแย้งเช่นว่านั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากองค์กรตุลาการใช้และตีความกฎหมายโดยซื่อตรงต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตย และปฏิเสธที่จะบังคับใช้บรรดาประกาศตลอดจนคำสั่งทั้งหลายของคณะรัฐประหาร


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน 112

01 March 2013

read

สารถึงผู้อ่าน - สัมมนา ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

ศาลกับความยุติธรรมในสังคมไทย

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

13:00 – 13:15     กล่าวนำ / อ่านจดหมายโต้แย้งคำสั่งประธานรัฐสภา กรณีปฏิเสธไม่นำร่างแก้ไข
                         เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
                         ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
13:15 – 15:00     ศาลกับ “ความยุติธรรม” ในคดีมาตรา 112
                         วาด รวี
                         สาวตรี สุขศรี
                         ปิยบุตร แสงกนกกุล
                         ยิ่งชีพ อัชฌานนท์  
                         พวงทอง ภวัครพันธุ์ ดำเนินรายการ
15:00 – 15:40     งานแสดงศิลปวัฒนธรรม
                         กวีราษฎร์ และแสงสำนึก
15:40 – 16:50     ศาล ในฐานะกลไกของระบอบ... ?
                         นิธิ เอียวศรีวงศ์
                         วรเจตน์ ภาคีรัตน์

16:50 – 17:00     อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงผู้พิพากษาและตุลาการ
                         สถิตย์ ไพเราะ อดีตรองประธานศาลฎีกา

ร่วมจัดงานโดย ครก 112 ปฏิญญาหน้าศาล กวีราษฎร์ แสงสำนึก กลุ่ม ๒๔ มิถุนา ประชาธิปไตย iLaw และคณะนิติราษฎร์

ในงานมีการจำหน่ายเสื้อยืด ๔ แบบ (ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท) และเสื้อคอปกโปโลของคณะนิติราษฎร์ (ราคาตัวละ ๓๐๐ บาท) ออกแบบโดย มุกหอม วงษ์เทศ และดำเนินการโดยสำนักพิมพ์อ่าน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายค่าหอประชุมและการจัดงานครั้งนี้.


...

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน นิรโทษกรรม

10 January 2013

read

สารถึงผู้อ่าน - แถลงข้อเสนอทางวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมฯ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร จัดแถลงข้อเสนอทางวิชาการ

เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยนิรโทษกรรมและการขจัดความขัดแย้ง


วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖  เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ (รองรับจำนวนคนได้ ๕๐ คน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แก้ไขเพิ่มเติม : เพิ่มเอกสารนำเสนอที่ใช้ในการแถลงการณ์ [คลิกเพื่ออ่าน] [ดาวน์โหลด

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ