Home » Blog

ประกาศนิติราษฎร์

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

07 April 2016

read

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์

เรื่อง ร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติ

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาก่อนออกเสียงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวทั้งฉบับหรือไม่

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้ศึกษาร่างรัฐธรรมนูญฉบับออกเสียงประชามติโดยละเอียดแล้ว มีความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ข้อวิจารณ์เกี่ยวกับข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของฝ่ายต่าง ๆ หลักเกณฑ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และการให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญโดยความมุ่งหวังที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งและการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนโดยเร็วดังนี้

ดาวน์โหลดแถลงการณ์ในรูปแบบ PDF

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

20 May 2014

read

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์เรื่องการประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย


แถลงการณ์ คณะนิติราษฎร์
เรื่อง การประกาศใช้กฎอัยการศึกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงนามประกาศกองทัพบก ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์พิจารณาแล้ว เห็นว่าประกาศกองทัพบกดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

16 February 2014

read

แถลงการณ์ อำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

แถลงการณ์ คณะนิติราษฎร์
อำนาจและความรับผิดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน

ตามที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ได้แถลงข่าวโดยอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติเมื่อ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กำหนดจัดวันลงคะแนนใหม่ทดแทนการลงคะแนนเลือกตั้งที่มีการประกาศงดการลงคะแนนไป โดยกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ลงคะแนนใหม่ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ส่วนกรณีการลงคะแนนเลือกตั้งใน ๒๘ เขตเลือกตั้งที่ กกต. ไม่สามารถจัดการรับสมัครได้นั้น กกต. ยังไม่ได้พิจารณากำหนดวันลงคะแนน เพราะต้องรอความเห็นจากคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะยินยอมตราพระราชกฤษฎีกาประกาศรับสมัครใน ๒๘ เขตตามข้อเสนอของ กกต. หรือไม่

คณะนิติราษฎร์มีความเห็นต่อมติของ กกต. ดังนี้

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว กกต.

13 February 2014

read

แถลงข่าว "อำนาจและความรับผิดของกกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่"

คณะนิติราษฏร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฏร แถลงข่าวในประเด็น
"อำนาจและความรับผิดของ กกต. กรณีกำหนดวันลงคะแนนใหม่ไปเป็นเดือนเมษายน"

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงมติที่ประชุม กกต. กำหนดวันทดแทนวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในและนอกเขตจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ และกำหนดวันทดแทนวันลงคะนนในหน่วยเลือกตั้งที่ถูกปิดไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ให้เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗   

คณะนิติราษฏร์เห็นว่า การใช้อำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันลงคะแนนใหม่ให้เนิ่นช้าออกไปจนถึงเดือนเมษายนนั้น มีประเด็นปัญหาในข้อกฎหมายหลายประการ ทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และบริหารประเทศแทนประชาชนชาวไทยอย่างมีนัยสำคัญ จึงได้จัดแถลงข่าว เพื่อเสนอความคิดเห็น ต่อกรณีการใช้อำนาจดังกล่าว รวมทั้งความรับผิดทั้งทางกฎหมาย และทางการเมืองของกกต. 

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจร่วมฟัง   


...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์ 112 สมศักดิ์เจียมธีรสกุล

13 February 2014

read

แถลงการณ์นิติราษฎร์ ประณามการใช้ความรุนแรงต่ออ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

แถลงการณ์ 
เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคาม 
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

จากกรณีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝ่ายบุกเข้าไปใช้อาวุธยิงเข้าไปในบ้านและทำลายรถยนต์ของ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นั้น คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอแสดงความเห็นและจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

๑. ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใช้เสรีภาพทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน การแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นประโยชน์ในทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรที่เป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ ไม่ปรากฏว่าในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ดร.สมศักดิ์ได้ข่มขู่ บังคับข่มขืนใจ ให้บุคคลอื่นต้องเห็นด้วยกับความคิดเห็นของตนแต่อย่างใด บุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของ ดร.สมศักดิ์ ย่อมสามารถแสดงความไม่เห็นด้วย และสามารถนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงเข้าหักล้าง โต้แย้ง ประเด็นที่ ดร.สมศักดิ์นำเสนอได้อย่างเต็มที่ตามวิสัยของอารยชน ซึ่งหากผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะได้ดำเนินการดังที่ได้กล่าวมา การดำเนินการเช่นนี้ย่อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่วงวิชาการและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทยและจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันกษัตริย์อีกด้วย การใช้กำลังข่มขู่คุกคามมุ่งหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ ดร.สมศักดิ์ อันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทั้งๆที่ ดร.สมศักดิ์ ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองหรือได้ประโยชน์ใดๆจากความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อน ไร้อารยะ ของผู้กระทำการและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าว ถ้าหากมี


...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงการณ์

23 November 2013

read

แถลงการณ์นิติราษฎร์ เรื่องคำวินิจฉัยศาลรธน.กรณีแก้ไขรธน.เรื่องที่มาสว.

แถลงการณ์คณะนิติราษฎร์ 
เรื่อง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา


ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๒๔๑ วรรคหนึ่ง และยกเลิกมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ ซึ่งเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และมีผู้ร้องมายังศาลรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นการกระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น คณะนิติราษฎร์พิจารณาแล้ว มีความเห็นต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ดังนี้


...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว ศาลรัฐธรรมนูญ

22 November 2013

read

สถานที่จัดงานนิติราษฎร์แถลงข่าววันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๖

ตามที่คณะนิติราษฎร์จัดงานแถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ ต่อกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นั้น 

คณะนิติราษฎร์ขอแจ้งให้ผู้สนใจทราบว่า การแถลงข่าวดังกล่าวจะมีขึ้น ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ และ ห้องบุญชู  โรจนเสถียร ชั้น ๓  ของ อาคารอเนกประสงค์ ๑  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.    

...

Blog Icon

ข่าวสาร แถลงข่าว ศาลรัฐธรรมนูญ

21 November 2013

read

แถลงข่าวเพื่อเสนอความคิดเห็นทางวิชาการต่อคำวินิจฉัยศาลรธน.

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร แถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการ 
กรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีรัฐสภาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะนิติราษฎร์เห็นว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบควบคุมกระบวนการตลอดจนเนื้อหาของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ การที่ศาลรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งๆที่ปราศจากอำนาจตามรัฐธรรมนูญแต่กลับสถาปนาอำนาจดังกล่าวขึ้นมาเอง จึงเป็นการขยายแดนอำนาจของตนออกไปจนกลายเป็นองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญและอยู่เหนือองค์กรทั้งปวงของรัฐ มีผลเป็นการทำลายหลักนิติรัฐประชาธิปไตยลง จนก่อให้เกิดสภาวการณ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด 

แม้คณะนิติราษฎร์เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวนี้ก็ตาม แต่โดยเหตุที่ศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงทัศนคติทางการเมืองผ่าน “คำวินิจฉัย” ต่อสาธารณชน ซึ่งเนื้อหาใน “คำวินิจฉัย” อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจนส่งผลร้ายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้ จึงจำเป็นที่คณะนิติราษฎร์ต้องจัดแถลงข่าวเพื่อเสนอความเห็นทางวิชาการต่อ “คำวินิจฉัย” ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจะแจ้งห้องให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


...

Blog Icon

ข่าวสาร นิรโทษกรรม

31 October 2013

read

ความเห็นต่อร่างพรบ.นิรโทษกรรมของคณะกรรมการฯ

ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... และข้อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ตามที่นายวรชัย เหมะ กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยมีหลักการและเหตุผลคือ ให้นิรโทษกรรมแก่ประชาชนที่กระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง และการแสดงออกทางการเมือง เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศ รักษาและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมือง อันจะเป็นรากฐานที่ดีของการลดความขัดแย้ง และสร้างความปรองดอง และต่อมาสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว หลังจากนั้นสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้พิจารณาและมีมติแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยขยายการนิรโทษกรรมครอบคลุมไปถึง “บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคลหรือประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง หรือที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งองค์กรหรือหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องต่อมา ที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ว่าผู้กระทำจะได้กระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ก็ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง” แต่ไม่นิรโทษกรรมให้แก่บุคคลซึ่งกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒...

...

Blog Icon

ข่าวสาร

28 October 2013

read

นิติราษฎร์แถลงข้อวิจารณ์ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ

คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร 

ขอเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงข้อวิจารณ์และจุดยืนของคณะนิติราษฎร์ ที่มีต่อ “ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ....” ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการฯ และกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง 

ณ ห้อง ๑๒๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
เข้าสู่ระบบ