Home » Blog » ข่าวสาร » ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒

Blog Icon

ข่าวสาร สารถึงผู้อ่าน แก้ไขมาตรา112

26 December 2011

read 30706

ตามที่ คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นั้น คณะนิติราษฎร์ได้รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อข้อเสนอดังกล่าวอย่างรอบด้านแล้ว และได้พิจารณาไตร่ตรองโดยคำนึงถึงหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ จึงปรับปรุงข้อเสนอบางประการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์รวบรวมรายชื่อบุคคลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ต่อไป

หมายเหตุ ข้อเสนอนี้นอกจากจะเป็นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒ แล้ว คณะนิติราษฎร์ยังมุ่งหวังให้เป็นมาตรฐานในการปฏิรูปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นกรณีอื่น ๆในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายประมุข หรือผู้แทนรัฐต่างประเทศ (มาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๔) ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา (มาตรา ๑๙๘) และความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา (มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘) ให้เป็นระบบและสอดคล้องกับข้อเสนอนี้ในโอกาสต่อไปด้วย.


ข้อเสนอเพื่อการรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

(คลิ๊กที่หัวข้อ หรือรูปลูกศรในสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบนของภาพเพื่อดาวน์โหลด)


 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

(คลิ๊กที่หัวข้อ หรือรูปลูกศรในสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบนของภาพเพื่อดาวน์โหลด)

 
เข้าสู่ระบบ