Home » Blog » ข่าวสาร » สารถึงผู้อ่าน

สารถึงผู้อ่าน

Blog Icon

ข่าวสาร ข่าวสารเว็บไซท์

26 September 2010

read 1312

ด้วยเหตุที่มีผู้สนใจเว็บไซท์ และงานเขียนของกลุ่มนิติราษฎร์จำนวนไม่น้อย กรุณาส่งสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาให้กำลังใจ และเสนอแนะด้านต่าง ๆ แกพวกเรา หลายท่านประสงค์ร่วมส่งบทความมาเผยแพร่ในเว็บไซท์ หรือสมัครเป็นสมาชิกด้วย คณาจารย์ในกลุ่มนิติราษฏร์จึงขอขอบพระคุณ ในคำแนะนำและให้กำลังใจต่าง ๆ ดังกล่าว โดยเราเห็นพ้องต้องกันว่าทุก ๆ เสียงสะท้อนล้วนมีคุณค่าทำให้พวกเรามีแรงใจแรงกายในการผลิต และเผยแพร่ผลงานต่อไป อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงทั้งเว็บไซท์และงานเขียนให้ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวไปในวันเปิดตัวเว็บไซท์แล้วว่า เว็บไซท์นี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมผลงาน และนำมาเผยแพร่เท่านั้น เสมือนหนึ่งเป็นฐานข้อมูลให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป อีกทั้ง กลุ่มนิติราษฏร์ใช้วิธีผลัดเปลี่ยนดูแลเว็บกันเอง มิได้มีผู้ดูแลจัดการโดยเฉพาะ จึงมิได้จัดทำระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสมัครสมาชิกไว้ เพราะเป็นระบบที่ต้องใช้เวลาและให้ความสำคัญในการดูแลเป็นอย่างมาก แถบ Log in ที่อยู่ทางด้านข้าง เป็นเพียงเครื่องมือของกลุ่มฯ ที่จะนำบทความมาทยอยลงเพิ่มเติมเท่านั้น สำหรับฟังชั่นอื่นใด อาทิ ระบบสืบค้น, พิมพ์บทความ, ดาวน์โหลดบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องทางในการส่งงานเขียนมาร่วมเผยแพร่ในเว็บ ขณะนี้ทีมงานด้านเทคนิคกำลังดำเนินการจัดทำ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ได้ในเร็ววันนี้.    

เข้าสู่ระบบ